WBON ZOONII KIBBAA JIRAA LAATA?

By Habtamu Tesfaye Gemechu.

   Iyyaafannaa WBO zoonii kibbaa marsaa duraa!!
πŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌπŸ‘‡πŸΌ

akkuma mata duree kootirratti isiniif kaase WBOn zoonii kibbaa hin jiru erga wayyaanen aangoo qabattee kaasee oduun SBOn balaaballeessaa ture soba tarkaanffii cululuqaa fi wareegni kaffalamaa jiru hin jiru,akkasuma gonkumaa WBOn gama kibbaa kanaan rasaasa tokko diinatti dhukaasee hin beeku oduun jettu baay’attee amma dhugaa fakkaachaa waan jirtuuf dhugumaa laata warra naan jettaniif deebiin koo kunooti. obsaan dubbisaa.ragaalee isiniif kaawus qaaman dadhabdan bilbilaan soqaa irra gahaa.

    _Warra qaaman daqxanii qulqulleeffachuu barbaadaniifis karaa ittiin dhaqxan akka isin hin rakkifne shaashamanneedhaa kaasee maagalota ijoo fi ummata imala keessanitti isinitti dhufun isin barsiisaa zoonii kibbaatin isin baasaa beeenaaaa..

   dubaayi oromiyaa jechuuni dandeessu shaashamannee baay’ee bareeddu fi guddu gala daladalaati shaashen daandii kallattii jahaan naannoo birootii ishee seenu kan qabdu shaashen magaalaa hawwattuudha. Yoo gara zoonii kibbaa deemuu feetan konkolaataa Moyaalee isin geessu yaabbachuun keessan dirqama yoo keessan qabaattanis gaaridha.akkuma imala keessan shaashamanneedhaa daandii Magaala guddiittii Ummatoota kibbaa akkasumas magaala guddittii  godina sidaamaa(sidaamoo) geessu  qabattanii adeemtan km muraas booda magaalaa dangaa oromiyaa fi ummattoota kibbaa Bishaan gurrachaa geessu bishaan gurracha fi Hawaasaa dildilatu addaan qooda gamni Hawaasa gamannimmoo B/gurraacha hawaasaa keessa shaashaa jechuu hoo feetan bareedina himamee hin dhumneefi hara Hawaasaa qabdiiti mirga keessani.Hawaasadha akkuma baataniin magalaa Tuulaa jedhamtu aragattu isheenis akkuma Galaanif finfinnee walirraa hiixatanis garuu hawaasaa jalatti bulti,Tuulaa dabartanii yoo imala keessan itti fuftan magaalota xixiqqoo godina Sidaamoo jalatti bulan argaat gara magaalaa Yirgaalam (Abboostoo)geessu abboostoo akkuma keessaa baataniin keellaa ykn gumrukaa wayyaanee argitu keellaan kun keellaa hamaa fi sakata’iinsi cimaan konkolaatotaafi imaltoota gara Moyaaletii dhufu irratti godhamuudha.keellarratti asii gadi yoo deemtan sakata’iinsi darbee darbee malee hin jiru.akkuma xiqqoo keellaa bira dabartaniin karaan iddoo lamatti addaan gora tokko kan warra Gujii garjaa biyya warqeef dammaa biyya waaqni dhihoo nama geessu yoo ta’u asiinis zoonii kibbaa gahuun ni danda’ama.karaan lammataammoo qajeeluma karaa moyaalee nu geessu waan ta’eef nuti isarra jirra karaa keynarra otuma imalluu magaalaa warra sidaamaa(moo)cuukkoo geeyna maqaan ishee anaafis gaaffidha akkamitti akka maqaa ynaata oromoo jaallatamaadhan moggaafamte?garuu magaalattiin magaalaa baadiyyaa taatus jimaan hawaasa fi shaashamannee akkasuma Dodolaa, Adabbaa hanga Baalee roobee deemu dabalataan Adaamaa fi finfinnee dabalatee kan wal gahu naannoo kanaa burqa balacee,caangee,siqqee fi kkf asi maddisaanii asi.ergan cuukkodhaan hangana wal sin barsiisee imala keessan keessatti magaalan itti aantu magaalaa guddittii godina Geedi’oo Diillada Diillan magaalaa bareeddu fi lafa tabbaarratti argamtuutudha hoteelonni ishee babbareedo fi turiistootaf kan tolaniidha imalaan shaashedhaa ganama sa’aatii12:00tti ka’e akkuma saffisa konkolaataatti sa’aatii 4:00_5:30 tti diillaa ni gaha. Kanaafuu diillan magaalaa cireen itti ynaatamu ta’uusheeti.imalaan diillatti ciree ynaatee imala  isaa eegalu ammas godinuma Geedi’oo keessa magaalaa Gowangaa,fissahaa gannat,yirgaa caffee fi gadab faa jedhaman darbeet Naannoo ummattoota kibbaa keessaa baha. magaalaa gadab akkuma darbeen oromiyaatti deebi’a gaafa oromiyaa Arsii lixaa bishaan gurraachatti irraa bahe Gujiidhan itti deebi’a imala xiqqoo boodas magaalaa baadiyyaa Garbaa jedhamtutti dhufa Garbaa qaxxaamuuruun km muraasa booda magaalaa Bullee horraa gaha.magaalaa tana magaalota maqaan kiristinnaa laatameef keessaa ishee tokko yoo taatu maqaan kiristinnaa ishees(Hagera Maariyaam)jedhamti.imalaan shaashedhaa ka’e yoo bullee horraa gahu akkuma saffisa konkolaatatti sa’aatii 8:30_10:00 gaha asitti konkolaatonni shaayidhaaf jedhanii waan dhabbattaniif magaalaa foolii oromoo qabduu fi magaalota akkasii keessatti ummanni 87%afaan oromootin walii gala jettanii otuu hin yaadin argitu hunduumtuu afaan orimootin walii gala walitti gurgura walirraa bita.walumaa galatti magaalattiin oromummaa calaqiisiisfti akka magaalota giddu galaa oromiyaa hedduu afaan amaaraa haasawuun hin jiru.

Imalaan WBO zoonii kibbaa soquu imalarra jiru yoo waan ijaan argu soquu baate asumaahuu ragaa gahaa waliin deebii quubsaa ni argata.

 Mooyaalee gahuudhaaf amma km 300tu nu hafa….

   Itti fufa….share it…

Author: Abdisa

Qaroominni Of Ta'uu Caalu hin jiru. Of-ta'I!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: