Fincila Xumura Garbummaa Eenyuun Qopheesse kan Jedhuufi Akeekni qabsoo kana maalii?

By Raabbiirraa on October 17, 2017 |
“Mormiin Oromiyaa keessatti yeroodha gara yerootti adeemsiffama turuun isaa beekamadha. Mormii kana immoo baayee isaa kan ogaanuu Qeerroofi ummata oromoo ta’u isaa wal nama hin gaaffachisu. Haa tahuu malee biyyoota Diyaaspoora keessa naatu Fininsaa jiraa, naatu oganaa jira kan jedhuus midiyaa hawaasa irraatti adeemsiffama ture. Kanaas haa ta’u saanas kaayyoon gaggeeffama jiru gaaffii ilmaan oromoo yeroo dheeraaf irratti warregamaanifi warregama jiraan akkasumaas mirga hiree murteeffanafi bilisummaa gonfachuudha. Kana keessatti Bu’uraa qabsoo kan ta’e ABO ga’e gudda akka qabu beekuufi kaayyoo wareegamtoota ilmaan Oromoo dagachuun qabnu. Waggoota dheeraaf dhimma Oromoof Oromiyaa irratti hubannoo gadii fageenya uummata oromoof, Qeeroo Oromoof, beektoota oromoo Diyaaspoora jiraanif kennuun akka garbumma diddaan gochu irratti ciccoominaan hojjatera.
Mormii yeroo amma eenyuu qopheesse kan jedhuuf ABOfi qeerroo Bilisumma Oromootu qopheesse. Kaayyoon fincila xumura garbummaas qabsoo ilmaan Oromoo gaggeessa jiraan walabumma akka gonfaatanif galmaan ga’uuf kan akeekamedha. Gama birootin rakkoon qabatamaan jiru dhaabbiilleen siyaasa oromoo akka dhunfaatis ta’e akka dhunfaati waan wal hin hubaanneef mormiin adeemsiffama jiru sirrifi sirri miti jechuun uummata dogoggorsuu irratti agamama jira. Kun hubannoo dhabbinsiidha anaan yoo oganamee malee qabsoon galma akeekame ga’u hin danda’uu jechuun aduunya qabsoo keessa hin jiru. Yeroo wal hubannoo wal giddutti dhabnuu dinni ilmaan oromoo daranaa akka nu garboonfatuus dagachu hin qabnu. Ummatni Oromoo Fincila Xumura Gabrummaa finiinsaa jirutti haalaan jabaachuu qaba. Tumsii alaafi keessaan jiruus kaayyoo uummata kan galmaan ga’u yoo ta’e jabeeffamu qaba”.

Author: Abdisa

Qaroominni Of Ta'uu Caalu hin jiru. Of-ta'I!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: