Ibsa Ejjannoo Miseensota Konyaa ABO Victoria – Australia

Ibsa Ejjannoo Miseensota Konyaa ABO Victoria – Australia

ABOHagayya 25 bara 2019
Miseensotni ABO Konyaa Victoria – Australia walgahii idilee Hagayya 25 bara 2019 gaggeessannee jira. Walgahii idilee kana irrattis haala biyya keenyaa ilaalchisee marii bal’aa taasisne. Hirmaattotni walgahichaa ibsi ejjannoo kanaa gadii murteeffatan.
1. Jijjiiramni wareegama Qeerroo fi Qarreen biyya Ethiopia keessatti mul’atee jira haa jedhamu malee miidhaa saba keenya Oromoo fi saboota akka Oromoo irra geessisamee ture har’as bifa jijjiirratee itti fufee jira. Seeraan ala guuramanii hidhamuun, mooraa waraanaa keessatti tiksamuun, ajjeessamuun, qabeenya saamamuun fi dararamuu fi ariyatamuun saba keenya irraa hin dhaabbanne.
2. Sabni keenya daangaa Oromiyaa gara garaa keessaa dachee isaa irraa weerara humna waraanaan buqqisame biyya isaa keessatti godaantuu tahee beelaa fi dhukkubaan harcaasamaa jira.
3. Mirgootni xixiqqaan duraan saba keenya abadchiisaman kanneen akka aadaa fi afaan ofii guddisachuu, dagaagsachuu fi biyya ofii keessatti kan dalagaa, kan seeraa fi ogummaa tahuun maleef amma illee tumsii fi deeggarsi mootummaa irraa eegamu waakkatamee jira. Dabrees, dhiibbaa guddaan afaan Oromoo irratti karaa adda addaa bifa qindeeheen gaggeessamuutti jira.
4. Adeemsi karaa nagaa biyyattii keessatti abdatamee fi eegame akka silaa barbaadamutti of dura deemuun hafee caalaattuu deebisee jeequmsa dandamachuuf hin salphanne keessa biyyattii seensisaa akka jirutu nutti mul’ata.
5. Kanaaf, haala akkanaa keessaa bahuun akka danda’amuuf:
i. Hidhamtootni Oromoo mirga sabummaa isaaniif malu gaafatan qofaaf golee Oromiyaa keessaa guuramanii mooraa waraanaa fi manneen hidhaa gara garaa keessatti ugguramanii jiran haal-duree tokko malee gadi lakkisamuu qaban.
ii. Furmaata dhugaa fi waaraa argamsiisuuf sabni keenya dachee isaanii kan dhalootaan irra jiraataa turan, kan weeraraan buqqisaman, qe’ee irraa buqqa’anitti deebisamanii qubsiisamuu qaban.
iii. Afaan Oromoo sadarkaa biyyoolessaatti afaan hojii mootummaa, kan seeraa, bulchiinsaa, kan dalagaa, ogummaa fi barmootaa tahee beekmtii seeraa dafee argachuu qaba.
iv. Gaaffii ummataa karaa nagaa deebisuuf waadaan galame, gara afaan qawweetti deebi’uu isaa ni balaaleffanna; rakkooleen siyaasaa biyyattii marii siyaasaa fi adeemsa karaa nagaatiin hiikamuu qaban.
v. Dhaadannoon “yaada mo’ataa qofaan adeemuu” jedhamee dhaadheffamaa ture, gara afaan qawweetti deebi’aa jira. Adeemsichi akkuma duraan abdachiifame sanatti yaada mo’ataa qofaan masakamuu fi gaggeeffamuu qaba.
Walumaa galatti, mootummaan Ethiopia dhibdee siyaasaa biyyattii keessaa, keessattuu Oromiyaa keessaa humnaan furuuf jecha bakkoota adda addaa bulchiinsa humna waraanaa (Command Post) deebisee gadi dhaabuun miidhaa godaannisa seenaa dabre haaressaa jira. Dhumaatiin tarkaanfii kanaan geessisamaa jirus dhibdee wal xaxaa keessa biyyattii seensisaa jira. Kanaaf, furmaata karaa nagaa barbaaduu qofti dhibdee kana furuuf hundee dha.
Injifannoo Ummata Oromoof!
Hagayya 25 bara 2019

O D A A

Kan arganne Barruu Dr.Gammachuu Magarsaa irraati.

Bakka Oromoon jiru huna Odaan jira. Baadiyaatti odaan gaaddisa looniifi bakka araaraafi jaarsummaan itti gaggeeffamudha.

Uumamsaa galma waan fakkaatuuf bakka seera itti tumatanii fi yaa’iin firaallee itti ba’aniidha. Akkasumas Oromiyaa keessatti hasxaafi faajjiin, alaabaa fi chaappaan Odaa qabu. Faayaan mormaafi harkaa akkasumas uffati aadaa Odaan miidhagu.

Waanuma odaan jiruufi jireenya hawaasa oromoo keessatti bakka guddaa qabuuf ture, baatii muraasaan dura Odoon godina Gujiitti waggaa sadii dura jige ture ka’ee dhaabbachuun lalisu eegaluunsaa oduu guddaa ta’ee kan tureef.

Jaarsoliin/maanguddoon haalaa kana bara milkii ta’u mul’isa jechuu walitti hidhama aadaa waliin qabu ibsuun.

Odaa fakkeenya muka milkiidha

Oromoon Odaa jaallata, bakka guddaas kennaaf. Callisee mukummaa isaatiif osoo hin taane mallattoo inni bakka bu’un, achii-dhuftee aadaafi seenaa Oromoo keessatti qabu guddaadha jedhu qorattoonni seenaa.

Odaan Oromoo biratti yoomirraa jalqabee akka faayidaarra oole qorannoon barreeffamee sirriitti ifa ta’ee dhalootatti darbe hin jiru.

Looret Tsagaayee G/Medihiin garuu waa’ee irreechaafi Odaa barruu Gadaa irratti waggoota hedduun dura akka barreessanitti, ka’umsi Odaa Kushirraa naannoo bara 8,000 Dhaloota Kiristoosiin Dura akka jalqabedha.

‘Odaan muka osoo hin taane yaadadha…’

Ayyuun Aadaafi Seenaa dhimma kanarratti dubbifne keessaa tokko Dr. Gammachuu Magarsaati. ”Odaan muka osoo hin taane yaadadha (concept),” jedhu Dr. Gammachuu.

Akka ayyuun kun jedhanitti, bineensis namnis Odaa qabaa. Akkamus muknis Odaa qaba. Kanaaf jedhan, Odaan yaada malee muka qofaa miti kan jedhamuuf. ”Aadaa Oromoo hunda bakka bu’a Odaan” jedhu.

Oromoonis aadaadhumaan Odaan ‘Muka abbaa keenyaa jedha’. ”Egaa waan hunda akka mallattootti kan mul’isuu ammoo mukicha Odaati,” jedhu.

”Bineensa keessaa leenci, simbira keessaa ammoo risaatii Odaadha. Keessumaa guutuun risaan akka Odaatti ilaalama. Nama keessaammoo qaalluun Odaadha. Garuu qaalluu yeroo jennu warra fagdu jechuu miti, jedhu Dr Gammachuun.

Dirribii Damisee Bokkuu Pirezidaantii Waldaa Maccaafi Tuulamaafi Barreessaa Ilaalchaafi Seenaa Oromooti. Isaanis, Odaan akka mukaatti mukuma garuu akka dhugeeffannaa waaqeffannaatti muka ayyaana milkii qabeessadha jechuun ibsu.

Odaan gaaddisa, hin gogus. Lafarra ballatee dagaaga malee. Yeroo ongeen hammaatee gammoojjii keessaa mukni marti gogu Odaan achumatti hafa.

Odaan osoo bokkaan hinroobiin turellee, bishaan malee waggaa lamaa hanga sadiitti turuu danda’a jedhu, Obbo Dirribiin.

Odaan ofumaan galma ta’a

Odaan irra keessa ballatee, lafarra dagaagee deebiyee karaa biraa lafatti gadi dhufa. Kana jechuun, ofumaan mana ta’a, ofumaan galma ta’a jechuudha jedhu.

Akka ayyuun aadaafi seenaa kun jedhanitti, Odaa jalatti aduun nama hingubuu, sagaleen illeen nama hin jeequ. Warri Odaa jalatti mari’atanis sagaleen isaanii alatti hinba’u. Kanaaf, odaan galma aadaa ayyaana qabu kan jedhamuuf jedhu.

Akkasumas “Odaan bakka araaraati. Odaa jala taa’anii gosaafi araari kan taasifamu. Achi jala teesse yoo Waaqa kadhatte siif dhaga’a, ni milkoofta. Seerri achi jala tessee tumattee hojiirra siif oola,” jedhu Obbo Dirribiin.

Dhimma muka Odaa adda taasisuu keessaa tokko Odaa bakakaan hin dha’u. Kana malees, bineensonni kan akka bofaafi jawwee itti hingalan. Odaatti waantoonni nama rifachiisan hingalan waan ta’eef achi jala bilisaan taa’amee aara galfachuufi araara raawwachuun ni danda’ama, jedhu Obbo Dirribiin.

Walumaagalatti, Oromoon Odaa akka mallattoo araaraa, mallattoo nagaattifi milkiitti ilaala. Kanaafu Odaa jala waraanni hin qubatu jedhu ayyuun kun. Odaa jalatti waanti hamaan hin hojjetamu; Odaa jalatti adabbii du’aa hin dabarfamu, hin raawwatamu.

Odaa meeqatu jiru?

Odaa meeqatu jira gaaffii jedhuufis, Odaan miliyoonatu jira jedhan Obbo Dirribiin. Odaan kan Oromoon beekamtii kenneef qofatu lakkaa’ama malee hedduutu jira. Fakkeenyaaf, Tuulama keessa Odaa Nabee jira; Arsii keessa Odaa Roobaatu jira; Odaa Bultum Harar keessa jira; Odaan Bisili Macca ira; Odaa Gaarrees Boorana jira; Odaa Mokodii ykn Odaa Gaarradoo ammoo Wallootti argama.

Isaan kun kan beekamtii argataniidha malee Jimma, Wallaggga, Shawaa keessa Odaan jira jedhu, oggeessi kun. Odaa Oromoon jalatti walga’ufi wal araarsu shaniifi ja’a qofa miti. Kun dogogora guddaadhas jedhu.

Oromoon Odaa hinmuru, ni safeeffata. Horiin jala dheeda, namni ammoo jala facaafate

 

 

20180530_141211

Western tax money has to be a free oxygen for Oromo people revolution instead of expensive ECMO for dying TPLF state terrorism.

human rights councilSecretary of state Mike PompeoPresident of the European Commission Mr. Jean Claude Juncker

 ECMO is instituted for the management of life threatening pulmonary or cardiac failure (or both), when no other form of treatment has been or is likely to be successful.

Ethiopian empire is at a critical transitional stage. Given its size, location and interests, Ethiopia is at the heart of a ‘regional conflict complex. Ethiopians are aware that the current state of affairs is not sustainable and that it represents danger not only for the future of Ethiopian empire but also for the entire region.  As a minority, the apartheid regime of TPLF in Ethiopia has decided that it cannot survive in a peaceful democratic arrangement that is at peace with neighbors. The TPLF concluded that its very survival depends on propaganda, selling-fear and doubt, Lies, deceit, misinformation, fabrication, exaggeration and falsification are their standard mode of operation. However, the strategy is no longer effective because Ethiopians have given-up on the TPLF and they are rejecting everything TPLF.

The continuous dominance of the Ethiopian state by the TPLF/EPRDF since 1991 with a monopoly of power without political competition leads the Ethiopian empire and the entire region to the ‘disastrous consequences. A political opposition exists, but remains powerless. Opposition leaders have been subjected to abuse and their parties prevented from operating as such through an array of restricting laws and regulations.‍

The model of power control is concentric circles, with the TLPF at the core of power and dominating the EPRDF coalition, followed by a second ring, composed of the ANMD, OPDO and SEPDF, which act as more junior partners of the EPDRF or the servants of the TPLF and a third ring made up of EPRDF satellite parties, such as the Afar People’s Democratic Organization and Beni Shangul-Gumuz People’s Democratic Party. The second and third rings are present for symbolic nations representation without substantive meaning for their national interest and sounded role in the country’s government compared with that enjoyed by the TPLF.

The top ranks of the security forces remain dominated by party members of Tigrayan origin (The Ethiopian National Defence Force is about 140,000 personnel strong (army and air force), The Ethiopian Federal Police force estimates around 30,000 personnel and the Ethiopian National Intelligence Service). Actually it is difficult to distinguish the government from the party, and the security services are easily perceived as partisan executive agencies. This is mostly because the national interest continues to be defined and decided on the basis of a particular ideology and set of individual/group interests that brooks no competition and allows little public debate.

The Oromo people in general with their patriotic sons and daughters of Qeerroo are intensifying  their struggle for freedom. This freedom struggle is not only to liberate their homeland Oromia and their people OROMO from century long colonization. This struggle is to liberate all oppressed nations of Ethiopian empire, to safe the region from catastrophic consequences and lastly to keep the international security safe and solid.

Oromo people/Qeerroo versus government(TPLF)

Oromo people and Qeerroo are demanding freedom while government (TPLF) responding with tank (mass shooting from the ground) and air force (shootout from the sky).Oromo people and Qeerroo promote peace and security while government (TPLF) promote hate rate, terror and destruction: targeted shootout on the street, imprisoning and torturing (video evidence is available)Oromo people and Qeerroo are crying for equality and prosperity while government (TPLF) is answering with Displacement and Massacre in refugee camps, schools, restaurant and living room.Oromo people and Qeerroo are looking for solution while government (TPLF) is creating and manufacturing conflicts (millions of Oromo’s were internally displaced in eastern and southern Oromia because of fabricated conflict of TPLF between two brotherly nations Oromo and Somalia).Oromo people and Qeerroo are plighting for universality while government (TPLF) is insisting and protecting the apartheid system.Oromo people and Qeerroo are demanding transparency and honesty while government (TPLF) is promoting insecurity among families and entire nations by ‘one-in-five’ policy (referred to an intrusive policy of surveillance based on intelligence gathered from informers in one out of every five households).

 

TPLF under cover name Ethiopian government versus western leaders: 

The ‘global war on terror’ and location of the Ethiopian empire at the heart of a ‘regional conflict complex’ leads to convince the western power to fully support the TPLF under cover name Ethiopian government in order to keep political power and state security organizations centralized and under control. Mostly US resources have become available to countries in the region in the form of diplomatic support and funding. This has generally resulted in the regression of civil liberties and prioritized security concerns over quality-of-governance concerns. The second effect is that, that countries in the region, Ethiopia included, have been enabled to brand as ‘terrorists’ groups that have domestic grievances. This branding has happened mainly through associating such groups with the transnationalism, radicalism and extreme violence of Al-Qaeda’s jihad, which was the central theme of the war on terror. Examples in the case of Ethiopia include the suppression of the Oromo Liberation Front and which has played a role in cutting off alternative conflict-resolution channels such as peace talks.Misleading the international community by calling his military the vehicle of development. TPLF definition: The military are vehicle for development (The main vehicle through which military involvement in the economy takes shape is the Ethiopian Metals & Engineering Corporation (METEC), a parastatal business conglomerate run by the military. Don’t be fooled by TPLF cheap propaganda. TPLF military are killer, butchers and moral less, at this moment they are massacring and genocide is going on across Oromia and in entire Ethiopian empire from east to west from north to south.

Conclusion:

TPLF under cover name of the Ethiopian government is a pathological liar, an addicted killer, well-funded state terrorist, undemocratic, fascist and anti-peace.

Proposal to the western leaders:

Support the Oromo people/qeerroo revolution to end the state terrorism and keeping regional and international security intact. Supporting Oromo people/qeerroo revolution is a win-win investment (safe, solid and tax money remain at home out of TPLF corrupted leaders).Support the Oromo people/qeerroo revolution to bring lasting peace and democracy and rule of law in Ethiopian empire.Support the Oromo people/qeerroo revolution to stop the ongoing massacre of the innocent civilians across the Ethiopian empire.Deny the TPLF leaders the safe heaven and assist us in order to bring them to the international criminal court (ICC).Stop to oxygenate the critically ill TPLF by investing peoples tax money to safe vegetative TPLF. At this moment investing in TPLF to oxygenate thorough Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is very expensive and no financial insurance. Normally for one government the basic insurance is his own people, the Oromo people and entire nations of the Ethiopian empire are already dismantle the respiratory and circulatory function of TPLF. So, invest your money, energy and time on Oromo people/qeerroo revolution to get back more.

Victory to the Oromo people!

Dr. B. K. DERESSA, Medical degree in internal medicine, specialized in Gastro-Hepatology diseases. University Hospital of Brussels-Belgiu.

Pireezidantoonni duraanii Itoophiyaa lamaan maaliitti jiru? Dr. Nagaasoo Gidaadaa Pireezidantii Mootummaa Riippabliika Federaalaa Diimookraatawaa Itoophiyaa jalqabaa ta’uun A.L.I bara 1987 gara aangootti dhufan. Har’a faayidaan akka Pireezidantii duraaniitti argatan tokko akka hin jirreefii mana keessa jiraatan keessaa akka bahaniif xalayaan itti barreeffamuu dubbatu. Obbo Girmaa Waldagiyoorgis ammoo pireezidantii isa lammataa yoo ta’an marsaalee lamaaf dursaa biyyaa Itoophiyaa ta’aniiru. Obbo Girmaan faayidaa pireezidantii duraaniif malu seerri ajaju hunda argachaan jira jedhu. Dr. Nagaasoo Gidaadaan bara 1987 – 1994 pirezidaantii turan Obbo Girmaa W/Goorgis bara 1994 – 2006 marsaa lamaaf dursaa sabaa ta’an Garaagarummaa kana maaltu fide?


Akkaataa Labsii mirgaa fi faayidaa dursitoota biyyaa fi mootummaa, qondaaltota mootummaa olaanoo, miseensota paarlaamaa fi abbootii seeraa aangoo gadi dhiisanii murteessuuf ba’e lakkoofsa 653/2009tiin pireezidantiin duraanii tokko, faayidaalee akka miindaa, mana jireenyaa fi waajjiraa, tajaajila fayyaa, geejjibaa, eegumsa fi kanneen biroo hedduu argata.
Aangoo gadi dhiisanii waggaa afuriif faayidaa fi tajaajila isaaniif malu argataa akka turan kan himan Dr. Nagaasoon, guyyaa isaan aangoo gadi dhiisan labsii kanatti kan ida’ame seera ‘pireezidantiin duraanii siyaasa dhaabaatti yoo makame faayidaa isaaf malu hin argatu’ jedhuun faayidaan isaan argatan jalaa haqamuu dubbatu.
“Kunis ta’e jedhamee akkan ani siyaasa keessatti qooda hin fudhanneef guyyaan ani aangoo gadi dhiise kan itti dabalame dha,” jedhu.
Aangoo gadi dhiisanii waggoota afur booda mana mareef dhunfaan dorgomuun dura qondaaltota bordii filannoo gaafatanii, dhunfaan dorgomuun faayidaa isaanii akka isaan hin dhabsiifne mirkaneeffachuu isaanii BBCtti himanii jiru.
Jireenya pirezidaantummaa boodaan Dr. Nagaasoon gammadaa miti
Dr. Nagaasoon mana mootummaan duraan kenneef keessaa bahi jedhamanis ittuma jiru
Haa ta’u malee akkuma filatamanii mana maree galaniin faayidaan argataa turan irraa murame. Murtichis murtee siyaasaati malee kan seeraan walqabatu miti jedhu.
”Hojjettoonni mana keessaa sadii turani, biqiltuu kan kununsu ture, polisoonni turani, kana hundammoo kan qindeessuu nama tokkotu ture. Konkolaataa lama shufeerii wajjiin qaba ture.”
”Amma kun hundi hin jiru, Sharfee tokko. Hojii galii naa fidu miindaan hojjedhu hin qabu,” jedhu.
Umurii ganna 74tti yuunivarsiitiiwwan biyya keessaa fi alaatti barsiisuu fi qorannoowwan dhiyeessuun of jiraachisaa akka jiran himaniiru.
Hin jiru, Sharfee tokko! Hojii galii naa fidu miindaan hojjedhu hin qabu.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa, Pirezidaantii duraanii
”Mana kana kanin keessa jiraadhu seeraa ala. Jechuun naan kennamne seeraan. Keessaa bahi jedhani si’a lama xalayaa natti katabani. Gaafa tokko dhufani na baasu danda’u.” jedhu.
Mana isaanii duuba dirree teenisii jiru margi irratti daraaree jira.
Wayita amma miindaa sooramaa ji’atti qarshii 2295 argatu. Dhimma faayidaa isaanii Afa-yaa’ii mana maree bakka bu’oota uummataaf yeroo sadii ol xalayaa barreessanis deebii hin arganne. Siyaasa keessatti hirmaachaa waan hin jirreef faayidaa koo argachuun qaba jedhu.
Faallaa kanaatiin qe’ee pireezidaantii duraanii Obbo Girmaa keessa konkolaattota dhaabatanii jiran sadiitu jira.
Qe’een Obbo Girmaa bal’aadha. Mana amma keessa jiranitti osoo hin galiin dura kiraa manaaf qarshiin bahe dubbii ijoo ture.
Dallaan guddaan mana jireenyaa, waajjira, kutaa wal-gahii, mana kitaabaa, mana nyaanni qophaa’u akkasumas mana hojjettonni isaan gargaaran keessa jiraatani qofa qofaan ijaaramani jiru.
Obbo Girmaan jireenya aangoo boodaan hedduu hojjatan
Pireezidantin duraa obbo Girmaan namoota isaan gargaaran mootummaan ramadameeraaf
Loltoota karra eegan dabalatee namoonni dallaa keessa qixxeessanis hin mul’atu.
Erga aangoo gad-lakkisani booda wanti jalaa hafe akka hin jirre yaada qabu.
Homtuu na jalaa hin hafne. Mootummaan bayeessa na qabe jira.
Girmaa W/Goorgis, Pirezidaantii duraanii
”Homtuu na jalaa hin hafne. Mootummaan bayeessa na qabe jira. Mirga qabuu hunda nan argadha. Kana caalaammoo anis homaa wantan barbaadu baay’ee hin jiru.”
”Gahaadha. Ijoollee hojjettu qaba. Hakiimif narsii qaba. Baay’eetti na qarqaaruu jiru,” jedhu.
Jireenya aangoo boodaa
Seerri pirezidaantii duraa siyaasa biraatti akka hin galle dhorku Dr. Nagaasoo miidheera
Dr. Nagaasoo Gidaadaan erga aangoo gad-lakkisani booda wanti naa malu hin taane jechuun mootummaa komatu
Dr. Nagaasoon erga aangoo pireezidaantummaa gadi dhiisanii ganna 16 ta’eera.
Yeroo dheeraa kana waggoota afran jalqabaa kitaaba dubbisuun, akkasumas haga dhuunfaan dorgomanii ummata bakka bu’aniitti dhimmoota hawaasummaa fi siyaasaa hedduurratti hojjetaa turan.
Paartii siyaasaa dorgomaa keessatti hirmaachuunis hanga waggaa sadii dura walii galuu dhabani dhiisani bahanitti siyaasa jireenyaa fi hojii isaanii guutuu godhatani ture.
Jireenyi booda kanaa garuu wanta biyya alaa yeroo turan gochaa turanitti deebi’e. Kitaaba barreessu fi akka isaan jedhanitti ‘Hojii galii isaanii argamsiisu’ hojjechaa jiru. Kana keessaa waraqaalee qorannoo dhiheessuun isa tokko ta’uu nutti himan.

Obbo Girmaa W/Goorgis aangoo booda hojii guddaa akka hojjetan yaada qabu
Goodayyaa suuraa
Obbo Girmaa W/Goorgis pirezidaantii ta’uun dura bara H/Sillaasee eegale biyya tajaajilaa turan
Miseensa paarlaamaa mootummaa Hayilasillaasee kan turan Obbo Girmaanis erga aangoo gadi dhiisanii gad-hin teenye. Muddee dhufu umuriin isaanii ganna 94 guuta, ta’us har’as waajjira galuu hin dhiifne.
Waggoota afran darban hojii biyyaaf tolu jedhani yaadan hunda hojjetaa jiru. Yeroo miseensa paarlaamaa turan leellisaa kan turan biqiltuu dhaabuu fi bosonaaf dhimmamuun beekamu.
”Layibirarii dijitaalaa ummataaf ijaaree jira. Yoggaan mootummaa keessa ture kanan hojjadhu caalaa amma wantan hojjachaa jiru natti fakkaata” jedhu.
Manni kitaabaa ijaarame ammaaf hojii jalqabu baatus kitaaboleenii fi kompitaroonni mana leemmanaan ijaarame keessa qixeeffamani ta’ani jiru.
Wal-arganii beekuu?
”Wal agarre hin beeknu hammana,” jedhu pireezidantiin duraanii obbo Girmaa Waldagiyoorgis.
Dr. Nagaasoonis deebiin isaanii wal fakkaataadha . Kanaan dura si’a sadii qofa akka wal argan yaadatu.
Seerri labsii lakkoofsa 255/1994 manni maree bakka bu’oota Itoophiyaa baase pireezidantoota lamaan wal dhabsiiseera.
Yeroo xumuraaf faayidaa akka pireezidaantii duraatti argachuu qaban haa deebi’uuf akka isaan gargaaran obbo Girmaa koratanis hin milkoofne.
”Gaafuma sana abdii na kutachiisani. Ittan walii gala naan jedhani. Afaanii baasani. Kanaaf lammata isaan dubbisuu hin dhaqne,” jedhu Dr. Nagaasoon.

By Raabbiirra Abdiin Qaba

Haala Sochii Uummata Oromoo Oromiyaa Ammaaf Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoof Adeemsa Harcaatoota Wayyaanee.

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Bilisummaan saba tokkoo mirkanaa’uuf aarsaawwaan gurguddaa kaffaluun dirqama qabsoon namatti laatudha. Aarsaan qabsoo keessatti baafamu aarsaa tolaa akka hintaaneef qabsaa’oonni daandii haqaa qabatanii uummaata isaanii walaboomsuuf carraaqaan haxxummaa diinaa irratti baruun wal hubachiisaa adeemuun barbaachiisa. Uummanni Oromoon kaleessa du’aa ture, reebamaa hidhamaa ture. Har’as sanumaaf. Ta’us ajjeechaan, hidhaan kamuu duubdeebii qabsoo utuu hintaane uummaata banbansee qabsoo fuulduratti dhiibaa jira. Qabsoon akka nama Qurxummii waadee nyaatuu eeggannoo gaafata. Namni Qurxummii nyaatu eeggataa, haanxaa ykn lafee ishee keessaa ilaalaa nyaachuu baannan, laagaa waraanuun hinhafu. Laagaa waranamtee, kokkeetti haanxaan Qurxummii si qabattee jiraachuun waa danda’amaaree? Namni qabsoo gaggeessuus diina gidduu akka jiraataa jiru dagaggamaaf agachu hinqabu. Isaaniin mil’ataa adeemuun jireenya lubbuusaa cinatti jireenya qabsoo egereef murteessaadha. Haala keessa jiru daawaachaa adeemuun kallattii bahaaf galmaa isaaf karaa saaqa. Karaa Itti jirru karaa boochoo karaa asphaaltii nutti fakkaatuu hinqabu. Bu’aa ba’ii, karaa diilloo ayyaan ilaallattootaaf diilloon halagaa irra guute; karaa gufuuf gufata baay’atu irra adeemaa jirra. Sanaaf karaa qulqulleessuun daandii Bilisummaa uummaataaf baafame sana haalaan bareechaa adeemuun barbaachisaadha.

A, Haala Sochii Uummaata Oromoo Oromiyaa Keessaa

Uummaanni keenya saatii kamuu uummaata ogeessa, uummaata bilchaataadha. Bilchinni uummaata hedduu fagaateera. Har’a warra aangoo qabna biyya bulchina jedhan irra uummatatu wal bulchuu, wal gaggeessuu danda’a. Har’a qabna”ogummaa siyyaasaa barannee qabna” ofiin jedhan irra uummatatu siyyaasa beeka. Siyyaasa bahaaf galma isaa hubachuun uummataa, jabina qabsaa’otaaf akkasuma mogolee ta’uufitti jira. Har’a uummanni dubbii dabballoota wayyaanee alalchee ilaaluu danda’eera. Akka kaleessaa sobuunii biyya bituun dadhabameera.

Har’a siyyaasa bitanii siyyaasaan uummata bituun matumaa hindanda’amu. Uummannuu isaan olitti siyyaasaan qancareera. Isaan olitti siyyaasaan fagaateera. Isaan olitti siyyaasa hordofuuf bakka laateera. Uummanni Kenya kaleessaa jechuun uummanni Kenya bara xaaliyaanii, uummata Keenya har’ati. Gootummaan uummata Oromoo kaleessaa har’as jabinumaan jira. Kaleessa basaasaa Xaliyaanii ykn Baandaa guurtuu oduu. Kanneen faranjiif oduu geessitu qadada Gonbisaa jala naqee gubaa tureera. Har’as uummanni wal hidhee basaasaa Wayyaanee kanneen dhiifama uummata isaaniif hingodhin, kanneen naatoo dhala namaa hinqabneef gatii kaffalaa jira.

Gartuun maqaa OPDOtiin Wayyaanee uummatatti finceessaa ofii bashannanee jiraatu, uummatni qooqobbii irra kaahuu eegaleera. Kanneen kaan immoo du’aan adabuus jalqabeera. Kun cimina uummata keenyaati. Har’a akka argan Oromoo bituun, akka argan ajjeesuun hindanda’amu. Har’a akka kaleessaa ABO arrabsanii akka argan abaaranii uummata waanjoo garbummaa jalatti dhidhiibuun, dhiiga xinnaaf guddaan qaama dhiqatanii socho’uun hindanda’amu. Uummatatu bofa of keessa teesisaa hinjiru. Uummatatu of bulchuu barbaaduutti jira. Uummatatu hoggansa halagaa nuffeera. Uummatatu halagaan bitamuu, saamamuun na gahaa jedhe. Gumaan isa du’ee baafamuu qaba. Shororkeessitoonni isini warra biyya bulchaa jirra jedhudha jechuun yeroo haalaonfatu gahe. Qaamotuma OPDO gara uummataa jiran addaan dhiluun dandaa’amuutti jira. OPDO qabsootti makame makatee, qaamota Wayyaanee keessa hojjetan kanneen aantummaa sabaa qaban manatee qabsoo finiinsuurratti argama. Duuchatti uummanni waan isaaf ta’u addaan baasuurra jira.

B, Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf taasisun qaamota uummata keenya dhiiga dhugaa turan, qaamota dhiiga keenya dhuguu dheebotan irratti, qaamota foon keenya beela’an irratti deebifannaa molqa mirga abbaa biyyummaa taasisu jabeessee jira. Qabsoon Qeerroo ammaa firii godhachuuf, daraaraa jalqabetu jira. Daraaraan daraaree firii dhabu jiraaree? Qabsoon Qeerroon itti jirru firii gidhatee uummata keenyaaf soorrata akka ta’u abdii qabna. Kanaaf saatii uummanni keenya golgaa nuuf ta’e kanatti sochiin itti jirru akka hedduu deemaa jiru kamuu quba qaba. Sochiin fincila Xumura garbummaa ammayyuu jabaatee jira. Bakkeewwan hedduun keessattuu Baadiyyaan Oromiyaa mormii jabduurra jira.

Diinni uummataaf OPDO maalirra jiru?

Isaan kun akkuma kaleessaa cidha isaanii haaronfachaa, kontoraata gaa’elaa itti dabalachaa adeemaa jiru. Gaafa ka’an madaa uummataa horfanii yaadannoo duriin uummata garaa raasu, gaafa ka’an ammoo halagaa faana tokkummaa uumna jechuun halagaa jala kurkuraa jiru. Halagaa waliin warra gumaa faana dhiichisaa Abdii illeen dhiiga uummata dhangalaasa. Afaanin gowwomsuu hojii abballummaa hojjechuun wayyaanee suphuurra jiru. Baajetaa wayyaaneen kufte jedhamee dubbatamuun wayyaaneen baajetaa akka hinkufne irratti dalagaas jiru. Maallqaa maqaa buqqaatota Ilmaan Oromoon saamanii wayyaanee ijaaraa jiru. Dabballummaa dhaaba isaaniif gooftaa isaanirraa fudhatan bahataa jiru. Lammaa Magarsaa, Abiyyii Mohammad fi waayillan isaanii Mattuu dabballummaa irratti fuulleffatanii jiru. Uummata ijaaruun of jala hiriirsuuf dirqaama itti kenname bahataa jiru.

Horaa Bulaa

Qalbeessaa Dhangi’aatiin

Fincila Xumura Garbummaa Eenyuun Qopheesse kan Jedhuufi Akeekni qabsoo kana maalii?

By Raabbiirraa on October 17, 2017 |
“Mormiin Oromiyaa keessatti yeroodha gara yerootti adeemsiffama turuun isaa beekamadha. Mormii kana immoo baayee isaa kan ogaanuu Qeerroofi ummata oromoo ta’u isaa wal nama hin gaaffachisu. Haa tahuu malee biyyoota Diyaaspoora keessa naatu Fininsaa jiraa, naatu oganaa jira kan jedhuus midiyaa hawaasa irraatti adeemsiffama ture. Kanaas haa ta’u saanas kaayyoon gaggeeffama jiru gaaffii ilmaan oromoo yeroo dheeraaf irratti warregamaanifi warregama jiraan akkasumaas mirga hiree murteeffanafi bilisummaa gonfachuudha. Kana keessatti Bu’uraa qabsoo kan ta’e ABO ga’e gudda akka qabu beekuufi kaayyoo wareegamtoota ilmaan Oromoo dagachuun qabnu. Waggoota dheeraaf dhimma Oromoof Oromiyaa irratti hubannoo gadii fageenya uummata oromoof, Qeeroo Oromoof, beektoota oromoo Diyaaspoora jiraanif kennuun akka garbumma diddaan gochu irratti ciccoominaan hojjatera.
Mormii yeroo amma eenyuu qopheesse kan jedhuuf ABOfi qeerroo Bilisumma Oromootu qopheesse. Kaayyoon fincila xumura garbummaas qabsoo ilmaan Oromoo gaggeessa jiraan walabumma akka gonfaatanif galmaan ga’uuf kan akeekamedha. Gama birootin rakkoon qabatamaan jiru dhaabbiilleen siyaasa oromoo akka dhunfaatis ta’e akka dhunfaati waan wal hin hubaanneef mormiin adeemsiffama jiru sirrifi sirri miti jechuun uummata dogoggorsuu irratti agamama jira. Kun hubannoo dhabbinsiidha anaan yoo oganamee malee qabsoon galma akeekame ga’u hin danda’uu jechuun aduunya qabsoo keessa hin jiru. Yeroo wal hubannoo wal giddutti dhabnuu dinni ilmaan oromoo daranaa akka nu garboonfatuus dagachu hin qabnu. Ummatni Oromoo Fincila Xumura Gabrummaa finiinsaa jirutti haalaan jabaachuu qaba. Tumsii alaafi keessaan jiruus kaayyoo uummata kan galmaan ga’u yoo ta’e jabeeffamu qaba”.

The missing part of the OLF story

By Rundassa Eshete

Knowing is good but knowing everything is better. Imagine a small but free Oromo country where every available human resource is converted into a military force. In this free land, everything is owned commonly, life is standardized, hence, no one has a house, a car, fancy shoes or clothing, there are no sign of envy, jealousy, tribe, region, differences of opinions, differences of accent or religion. The only property one has in this free Oromo country is the military uniform and the Barabaasoo sandals. The only visible neighborhoods are those structures made of straw and rug roof surrounded with rock walls built by the military. The bedrooms that thousands share is the burning desert land stretched across the unknown place, which it’s roof is the open dark sky from where trillion starts are shining down in dim light.

By imaging this free but small hidden Oromo country, you just put yourself into the life of thousands of young, middle aged Oromo men, woman, boys and girls who are constantly practicing target shooting and physical fitness at this desolate and burning desert where temperature never changes day or night. If you happen to be a visitor of this scorching hidden world, the clear water that rains out of the entire body the Oromo fighters will constantly remind you the faces of the liberation fighters whom you and their families have written off as if they are a bad debt.

Most interestingly, none of these brave men and women complain about the bad food they eat or the salty water they drink although they get irritated by the hate propaganda that the Facebook heroes stage on daily bases. Some of the youngest fighters question why don’t those who deny their existence come and visit them so that they would know that they exist. Although I couldn’t speak on others behalf, I explained to them that things have been so abstract and confusing even for myself as my own doubts and ignorance kept pushing me into the corner of complex confusion. I told them that, by and large, I was swimming in the ocean of simplified understanding of the process of building a set of military, social and political institution. I told them that I was thinking that things are as easy as writing one or two pages of critical essay.

Upon visiting this free land where the OLF flag flies high all over, I got seriously sick and all I was thinking at that moment was to find a way of getting out of that heat, avoid drinking that salty water, and eating what the liberation fighters are eating. I wanted to drink cold water, sleep in a nice bed and avoid the snoring that left me sleepless for weeks. I hated to sleep under an open sky among hundreds of men and women whose snoring drove me crazy.

Walking away from where we were sleeping, holes are dug down for toilet and buckets of water set out for us to bath with but wasting such a precious commodity equvellent to blood made me feel guilty. Here, one must understand that the place where the conference was held is different from the military training camp.

The place where the conference was held has better service relatively. Tents, mobile toilets, small beds, mattresses, drinking water and cooked foods were abundantly available, where as the military base is limited to what I have described above. Basically, the military base is a desolate desert where the ground beneath is nothing but hot lava rock and sand, no human, insect or animal exist there. Around me and away at the distance, bold, ugly drought stricken hills can be visible, but there are no trees, no houses, no parcel of land being tilled, sowed or harvested. Basically, there is no sign of life, be it is of the bird, the insect or of the rat. Because there are no sound or noise, the place felt like a different planet located outside of our galaxy. What kept me going was the humility and the shame I felt for not being able to eat, drink and sleep for few weeks at the place where men like Dr. Fido Ebbaa, Dawud Ibsa, Dr. Dagafaa, Dhugaasaa Bakakkoo and many other OLF seniors have been living for the past 40 years. I felt so ashamed of my weakness as Abdi Ragasaa narrated to me the story of those who scummed to drinking their urine after walking for 8 hours in this scorching heat. While talking, Abdi laughed at the behavior of these weak individuals. Similarly, when commander Motummaa told me that he walks 30 kilometers with his army every day for practice and to go and collect firewood, I couldn’t stand my weak attitude and inability to walk few steps away from where I lied or stood. If there was a good news, I got accustomed to the place after I recovered from my sickness. In fact, if I had a proper equipment such as Barabaasoo and a military clothing, I believe I could perform most of what had been done over there with an exception of jumping over those extremely hot military obstacles set out for training purposes.

Gradually, as I became increasingly interested in the role of the military training, I made numerous interviews with the trainees and their commanders and found the entire process to be fascinating. How did the OLF managed to integrate each Oromo sub-identity into one master identity in a short period of time? Did the experience of 40 plus years helped them to accomplish this? Why the diaspora Oromos remain behind when it comes to the promotion of the Oromo master identity?

At the conference place where the diaspora Oromos were more visible, hearing borrowed names such as Abraham, Husien, Tesfaye etc was so common but at the training site, no one had borrowed name or different accent. Surprisingly, all the soldiers spoke the same accent and they all have Oromo names. What a liberated land and mind indeed!

Thanks to the OLF leaders, respect for Oromummaa was encoded in the minds of this liberated citizens who have been trained in this small but free Oromo land. That alone made my remaining days.

Abraham Lincoln once said “It is not our frowning battlements, our bristling sea coasts, our army and our navy. … Our reliance is in the love of liberty which God has planted in us.” (Speech at Edwardsville, Illinois, 11 Sept. 1858, quoted in John Bartlett, Familiar Quotations, Boston: Little, Brown and Co., 1968, p. 636.)

There are, of course, those who, in bitterness and disbelief, have rejected the idea of an independent spirit that is capable of free will and choice and true liberty. But the fact that the OLF leaders declared that there is bright and glorious future in restoring OROMUMMAA, I felt so reassured that the free, noble, and progressing spirit of every free Oromo exists and will continue to exist as long as humanity exists. Those who want to be a white man, an Arab or Habasha may think that such ideas are a new thought, but the truth will remain eternal stretching back before the existence of the Arabs and the Europeans, and ahead.

My take on the 4th OLF general congress

Being in the middle of the multitude of Oromians who arrived from all over the world, it wasn’t that difficult to feel the sense of unity, love and acceptance. They all seem to have one heart and one soul, although neither of them spoke outrightly that they possess all things in common. Interestingly, the central themes of the general conference was unity, equality and oneness that prevailed as soon as debates and elections started. Although there were no sever disputations on any issue as there have hitherto been, the participants aired their concerns so freely until the concerns were fully addressed and approved by majority vote. Most importantly, the issues of free Oromia, citizenship, OLF internal and external polices, the Oromo relationship with other people, matters related to the appropriate term related to the OLF organs, such as “Shanachaa or Shanee” debated upon albite some ambivalence toward this term. Most importantly, the fact that Oromia is the colony of the Tigre tribe led empire Ethiopia was discussed and unanimously agreed that as long as the Oromo people have no say in the political, military and economic direction of the empire, the OLF will fight for the freedom and for the liberation of Oromia. Further, issues revolved around terms “Bilisummaa and Walabummaa” was discussed and was decided that both terms should be used exchangeably since both terms express the same concept.

In order to create vacancy for the new generation, Dr. Fidoo Eebbaa, Dr. Dagafaa, Col. Gammachuu Ayaanaa declined the notion of being re elected so their positions were filled by young OLA members. As a result, 21 sits were won by Qeerroo members and 31 more positions were filled by members who live in Oromia. About 50 plus sits went to the members whose regional compositions vary fulfilling the diversity requirements. When it comes to the general election results, obbo Araarsoo Biqila won first position followed by obbo Dawud Ibsa. Once the election was over, the elected individuals met and assigned each other to position that they felt have more experience with.

Over whole, as a none voting observer, I have witnessed the process of building ethical Oromo institution and I hope it will continue to develop into meaningful national institution clean of corruption forward going. On the other hand, I have also witnessed us growing out of our pastoral society attitudes into developed society and hope to see us converting our diversity into a resource and win our freedom. I also feel that the essential meaning that has been lost in the confusion we have created is no longer a mystery because it is just a mere matter of bringing our potentials together.

Rundassa Eshete
Sep. 2017

WBON ZOONII KIBBAA JIRAA LAATA?

By Habtamu Tesfaye Gemechu.

   Iyyaafannaa WBO zoonii kibbaa marsaa duraa!!
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

akkuma mata duree kootirratti isiniif kaase WBOn zoonii kibbaa hin jiru erga wayyaanen aangoo qabattee kaasee oduun SBOn balaaballeessaa ture soba tarkaanffii cululuqaa fi wareegni kaffalamaa jiru hin jiru,akkasuma gonkumaa WBOn gama kibbaa kanaan rasaasa tokko diinatti dhukaasee hin beeku oduun jettu baay’attee amma dhugaa fakkaachaa waan jirtuuf dhugumaa laata warra naan jettaniif deebiin koo kunooti. obsaan dubbisaa.ragaalee isiniif kaawus qaaman dadhabdan bilbilaan soqaa irra gahaa.

    _Warra qaaman daqxanii qulqulleeffachuu barbaadaniifis karaa ittiin dhaqxan akka isin hin rakkifne shaashamanneedhaa kaasee maagalota ijoo fi ummata imala keessanitti isinitti dhufun isin barsiisaa zoonii kibbaatin isin baasaa beeenaaaa..

   dubaayi oromiyaa jechuuni dandeessu shaashamannee baay’ee bareeddu fi guddu gala daladalaati shaashen daandii kallattii jahaan naannoo birootii ishee seenu kan qabdu shaashen magaalaa hawwattuudha. Yoo gara zoonii kibbaa deemuu feetan konkolaataa Moyaalee isin geessu yaabbachuun keessan dirqama yoo keessan qabaattanis gaaridha.akkuma imala keessan shaashamanneedhaa daandii Magaala guddiittii Ummatoota kibbaa akkasumas magaala guddittii  godina sidaamaa(sidaamoo) geessu  qabattanii adeemtan km muraas booda magaalaa dangaa oromiyaa fi ummattoota kibbaa Bishaan gurrachaa geessu bishaan gurracha fi Hawaasaa dildilatu addaan qooda gamni Hawaasa gamannimmoo B/gurraacha hawaasaa keessa shaashaa jechuu hoo feetan bareedina himamee hin dhumneefi hara Hawaasaa qabdiiti mirga keessani.Hawaasadha akkuma baataniin magalaa Tuulaa jedhamtu aragattu isheenis akkuma Galaanif finfinnee walirraa hiixatanis garuu hawaasaa jalatti bulti,Tuulaa dabartanii yoo imala keessan itti fuftan magaalota xixiqqoo godina Sidaamoo jalatti bulan argaat gara magaalaa Yirgaalam (Abboostoo)geessu abboostoo akkuma keessaa baataniin keellaa ykn gumrukaa wayyaanee argitu keellaan kun keellaa hamaa fi sakata’iinsi cimaan konkolaatotaafi imaltoota gara Moyaaletii dhufu irratti godhamuudha.keellarratti asii gadi yoo deemtan sakata’iinsi darbee darbee malee hin jiru.akkuma xiqqoo keellaa bira dabartaniin karaan iddoo lamatti addaan gora tokko kan warra Gujii garjaa biyya warqeef dammaa biyya waaqni dhihoo nama geessu yoo ta’u asiinis zoonii kibbaa gahuun ni danda’ama.karaan lammataammoo qajeeluma karaa moyaalee nu geessu waan ta’eef nuti isarra jirra karaa keynarra otuma imalluu magaalaa warra sidaamaa(moo)cuukkoo geeyna maqaan ishee anaafis gaaffidha akkamitti akka maqaa ynaata oromoo jaallatamaadhan moggaafamte?garuu magaalattiin magaalaa baadiyyaa taatus jimaan hawaasa fi shaashamannee akkasuma Dodolaa, Adabbaa hanga Baalee roobee deemu dabalataan Adaamaa fi finfinnee dabalatee kan wal gahu naannoo kanaa burqa balacee,caangee,siqqee fi kkf asi maddisaanii asi.ergan cuukkodhaan hangana wal sin barsiisee imala keessan keessatti magaalan itti aantu magaalaa guddittii godina Geedi’oo Diillada Diillan magaalaa bareeddu fi lafa tabbaarratti argamtuutudha hoteelonni ishee babbareedo fi turiistootaf kan tolaniidha imalaan shaashedhaa ganama sa’aatii12:00tti ka’e akkuma saffisa konkolaataatti sa’aatii 4:00_5:30 tti diillaa ni gaha. Kanaafuu diillan magaalaa cireen itti ynaatamu ta’uusheeti.imalaan diillatti ciree ynaatee imala  isaa eegalu ammas godinuma Geedi’oo keessa magaalaa Gowangaa,fissahaa gannat,yirgaa caffee fi gadab faa jedhaman darbeet Naannoo ummattoota kibbaa keessaa baha. magaalaa gadab akkuma darbeen oromiyaatti deebi’a gaafa oromiyaa Arsii lixaa bishaan gurraachatti irraa bahe Gujiidhan itti deebi’a imala xiqqoo boodas magaalaa baadiyyaa Garbaa jedhamtutti dhufa Garbaa qaxxaamuuruun km muraasa booda magaalaa Bullee horraa gaha.magaalaa tana magaalota maqaan kiristinnaa laatameef keessaa ishee tokko yoo taatu maqaan kiristinnaa ishees(Hagera Maariyaam)jedhamti.imalaan shaashedhaa ka’e yoo bullee horraa gahu akkuma saffisa konkolaatatti sa’aatii 8:30_10:00 gaha asitti konkolaatonni shaayidhaaf jedhanii waan dhabbattaniif magaalaa foolii oromoo qabduu fi magaalota akkasii keessatti ummanni 87%afaan oromootin walii gala jettanii otuu hin yaadin argitu hunduumtuu afaan orimootin walii gala walitti gurgura walirraa bita.walumaa galatti magaalattiin oromummaa calaqiisiisfti akka magaalota giddu galaa oromiyaa hedduu afaan amaaraa haasawuun hin jiru.

Imalaan WBO zoonii kibbaa soquu imalarra jiru yoo waan ijaan argu soquu baate asumaahuu ragaa gahaa waliin deebii quubsaa ni argata.

 Mooyaalee gahuudhaaf amma km 300tu nu hafa….

   Itti fufa….share it…

HAALA YEROO AMMAA KANA UUMMANNI OROMOO KEESSA JIRU..

This is the post excerpt.

Namootni tokko tokko dammaqiinsaa fi hubannaa gad fagaate dhabuu irraa kan ka’e dhiphuu fi jireenyi salphinaa kan saba Oromoo itti dhufe waggaa digdamii shanii as qofa itti fakkaata. Keessatti dhaloota qubee warri jennu kun dhalatanii kan dhidhiitamaa fi tumamaa guddatan Mootummaa TPLF jalatti waan ta’eef Mootummaa TPLF wajjin diddaan qaban kan hiikamuu fi araaraamuu danda’u miti. Karaa biraa diddaan sabni isaanii Mootumaa Impayeera Itoopiyaa wajjin waggaa dhibaa fi shantumaa ol qabu kan hiikamuu fi araaraamuu danda’u akka hin taane isaan hubachiisuun dirqama warra beeknu akka ta’e hubachuu qabna.

Bara Mootummaan Habshaa tokko kufuuf ka’u akkaataa itti mootummaa haaraa Impayeera Itoophiyaa tiksu haaroomu irratti namootni qaamaan Oromoo tahan gahaa guddaa qabachuu isaanii seenaatu ragaa baha. Har’a illee dhiiga ilmaan Oromoo akka bishaanii dhangalaasaa uummatni bal’aan Oromoo bilisa bahuuf dararamaa jiru irra tarkaanfatanii bu’aa lubbuu isaaniif argachuuf uummata Oromoo hidhaa Impayeera Itoopiyaa jalatti hambisuuf wixxifachaa jiran arguun kan nama ajaa’ibu miti. Kan nama ajaa’ibuu qabu uummatni Oromoo akkas dammaqee, mirga isaa fi dhima isaa hubatee ka’e yoo ayyaan-ilaallatota kanaaf gowwome mana hidhaa Impaayeera Itoophiyaa jalatti hafe dha. Gaafi sana hadheessamuu qabu Uummtni Oromoo humna TPLF cabsuu yoo qabaate harcaatuu Mootummaa Habshaa fi gantuu saba Oromoo cabsee abbaa biyyumaa isaa mirkaneefachuuf dirqama sabummaa qaba. Galami qabsoo godhamaa jiru sadarkaa ol’aanatti abbaa biyyumaa irratti xiyyeefachuu irraa eegama.

Mee gara mataa duree koon deebi’a. Impayeerri Itoopiyaa uummata bal’aa Oromoof akkuma mana hidhaa Qilnixoo ti. Uummatni Oromoo mirga isaa sarbamee , seeraa fi heera malee, saamamaa, ajjeefamaa, dhiitamaa akka gad aantuutti ilaalamaa waggaa dhibaa fi shantamaa ol fedhii isa ala mana hidhaa kana keessa jiraate Har’a immoo ibidaannis gubbachaa jiraachaa jira. Garatti keessaa baqatee bahuu hin qabu. Mootonni Habashaa yoo darbiin itti wal furan iyyuu kaayyoon isaanii tokkicha. Yoo danda’an sanyii uummata Oromoo lafa irraa duguganii balleessuu dha. Yoo dadhaban immoo akka mana hidhaa kana keessaa hin bane cancala itti jabeessanii maruu. Mana hidhaa Impayeera Itoopiyaa keessa uummata Oromoo maratu jirata. Baayyina isaa kana irraa kan ka’e guyyaa guyyaan suuta suuta gubatus, ajjeefamus, biyyaa ari’atamus irraa hafee as gaheera.

Mana hidhaa Qilnxoo ilmaan Oromoo haqa saba isaanii ni dhaabbatu jedhee diinni hubatu funaamanii bakka itti ukkamamanii keessaa tokko. Mirga fi haqa akka ilma namaatti qaban diinni kun isaan irraa sarbee jira. Irbaata gahaa fi nagaa dowwachuudhaan akka fayyaa isaanii dhibamu godha. Mana hidhaa keessatti geergoon, hinjiraanii fi tafkiin wal horee akka hirriba isaan dhorkuu fi akka dhukkuba adda addaan dhuman isaan gochaa jira. Kunuu xinnaatee yaroo barbaaduu tokko tokkoon gad fudhee waxala. Namootni yartuun ilmaan saba isaanii biratti kabajaa guddaa qaban reebichaan salphisu. Yaroo itti ilmi nama du’a hawwatu keessa akka jiran wal nama hin gaafachiisu.

Mootummaan TPLF mana hidhaa gubuu akka meeshaa waraanaa itti dhima bahaa jira. Akka namonin dhima mootummaa kana keessa isaa beekaan jedhanitti waan lamaaf. Inni duraa namoota hidhaa keessa jiran yaroo seeraa fi heera malee ajjeessuu barbaadan mana hidhaatti ibida ka’u. Yookan ibodatu ajjeessa yoo ibida baqatanii bahan immoo rasaasan akka’u. Kana waan biyyi lafaa ijaan argeef waan ragaa nama barbaachisu hin qabu. Inni lamaffaa mana hidhaa gubachuu sababa gochuudhaan namoota barbaadan ajjeessanii yaroo maatiin dubbisuu dhufuu bakka biraatti jijjiramanii jiru jedhu. Bakka itti jijjiraman immoo maatiin gaaffachuu mirga hin qabu.Isaanis hin himaniif. Maatiin mana hidhaa irra deemanii yaroo dadhaban ni dhiisu. Maatiin jaalallee isaaf boo’ee illee garaa kutachuu iyyuu hin danda’u.

Waan baayyee sammuun keenya fudhachuu dadhabe hammeenya Mootummaan TPLF uummata Oromoo irratti hojjetaa jiru miti. Yaroo hundaa mootummaan uummata humnaan bushu, uummata doorsisuuf ni yaala. Garuu warri hammeenya kana fakkaatu hojjetan dhugaan dhala namaa irraa dhalatan moo dhagaa gammoojii Tigray keessaa bahaan? Haadhaa fi Abbaa ni qabuu? Obboleessaa fi Obboleettii ni qabuu? Kun yoo hafe namuma jaallatanii fi isaan jalatan jiraa? Utuu kan isaanii akkasi jalaa ajjeefamanii gaddi isaanitti dhagaamaa laataa? Warri kun waan dhala namaa irraa dhalatan tasa hin fakkatan. Warra kana maalummaa isaanii himuun nama rakkisa. Warri kun bineesa irraa iyyuu achi fagoo jiru. Waan warri kun gochaa jiran dhaga’uu fi arguun nama suukkaneessa. Mootummaan hunduu ni darba, kan hin dabarree seenaa fi uummata. Mootummaan Hitlerii fi Mosolonii biyya lafaa bituuf humna qabna jedhanii warra yaadanii iyyuu kufeera. Mootummaa TPLF kadhaa fi sobaan guyyaa dheereffatu mitii. Garuu seenaa maal fakkaatu uummata keessaa dhalataniif dabarsanii darbuu barbaaduu?

Gubanii fi ajjeessanii akka kan lubbuun jiru illee hin waldhaanamne gochuu fi reeffa maatii dhowwachuun waan tokko biyya lafaa irratti argamees, tahees hin beekne dha. Ilmaan Ormoo warra har’a nuyi maqaa isaanii illee hin beekne mana hidhaa kana keessatti wareegaman, kan guyaa guyyaan karaa irratti fi daggala keessatti ajjeefaman gootota keenya. Xinnaa fi guddaa Oromoo bilisummaa saba isaaf wareegaman seenaan saba Oromoo boqqonna duraa irra isaan kewwata. Yaroo baayyee goonti Oromoo yaadatamanii fi farfaman erga wareegamanii booda. Seenaan qabsoo uummataa gootota haaraa takkaa hin yaadamne ni uummata. Fayisaa Lellisaa figitii maraatonii irratti itti dadhabee, itti dafqee yeroo injifannaa fi badhaasa dhunfaa isaa argachuu qaqqabe saba isaaf dabarsee kenne. Lubbuu isaa dabarsee kennuu irraa adda miti.

Yaroo gabaabduu sana keessatti biyyi lafaa uummatni Oromoo eenyu akka tahe maqaa isaaf adda baasee hubate. Qabsoo ummata Oromoof illee fira hedduu hore.Ummtni isaas bakka jiru maraa kabajaa fi galata guddaan isa simata. Maqaa Fayisaan durbi ni weedifti goonni ni geerara. Artistonni Oromoos yaroo gabaabaa kana keessatti sirba gootummaa isaaf baasaniif jiru. Kan saba Oromoof of keennee wajjin dhaabbate akkas faarsamuu qaba. Kan lammii isaa ganee diinaaf dabarsee kenne immoo abaramuun karaa dha. Biyya ala kana keeassatti waan deemaa jiru fedhii numummaa irratti hirkatee deema malee kan fedhii sabummaa irratti hirkatee deemu baayyee xiqqaa👈 dha. Namni biyya irraa ala bahu dafee haala kana hubachuu hin danda’u. Waan akka gaarerraa nama hundaa fakkatanii socho’anii yaada deemanii hubachuun ni jabaata. Fayisaa illee gatii isaa sukkumaa gara Itoopiyumaa sanatti warra dhiibuu yaalan ni agarra.Fayyisaan illee nama dammaqaa waan taheef seenaa saba isaaf tolche kana haree kosiitti hin gatu.

Har’a tokko tokkoon qabsaawwan Oromoo warri ofiin jedhan essa akka dhaaban murteefachuu qaban. Ummanti Oromoo Mootummaa TPLF kana humnaan of irraa gate malee hammeenyi tokko dhaga’amee fi argamee hinbeekne irratti raawwachuuf akka deemtu hubachuu qabna. Qabsawan Oromoo dhaabbii hin qabne yaroo Mootummaan Habshaa jiguuf ka’u utubuu tahuuf warri hiriira galan TPLF irraa adda bahanii ilaalamuu hin qaban. Ummatni Oromoo warra abba biyyummaa isaa fi isa gidduu dhufan barbadeessuu malee filmaata biraa hin qabu. Galatni ABO kaayyoo bilisuumma saba Oromoo qaqqbsiisuu fi fudhachiisu. Uummatni Oromoo kayyoo bilisummaa kana fudhatee Kaabaa hamma Kibbaa , Bahaa hamma Dhihaa ka’ee jira. Kana booda hojiin ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo sabni Oromoo oofaa jiru qindeessuu, hooggannuu fi galma isaa akka gahuuf tooftaa fi tarsiimoo barbaachisuu haala yaroo wajjin diriirsuu dha.

.Biyya ala keessatti harcaatonni nafxanyaa biyyaa Itoopiyaa boontuu, afaan tokko, aadaa tokko fi alaaba tokko qabduu owwalaa TPLF irratti ijaara jedhanii ayyaan ilaalatoota Oromoo tokko tokko ofitti qabanii mootummaa cee’umsaa ijaarra jedhanii wixxifachaa jiru. Yaroo haala kana argan namootni Oromoo tokko tokkoo gaaffii adda addaa kaasu. Gaaffii isaanii kana keessa : Gaaffiin Uummata Oromoo maal? Hegereen uummata Oromoo maal taha? Abbaan qabsoo kanaa eenyu? Gaaffillee kana namnuu akkuma fedhii isaa fi hawwii isaatti deebifachuu yaaluun ni mala. Haa tahu malee dhugaa jiru dhoksuun hin danda’amu.

Dubbiin nama yaadeesssu madda dhugaa qabu irraa akka dhufaa jiru nuuf gala. Yaroo Impaayeeri Itoopiyaa jiguuf ka’uu kan dura utubuuf dhiyaatu namoota Oromoo ti. Warri kun uummata Oromoof jedhanii utuu hin taane fedhii mataa isaaniif jedhanii warra lammii isaanii guyyaa walakkaa gabaa baasanii gurguratan. Yoo har’as warri kun hin jiran jenne dhugaan fagaachuu taha. Bareechanii jiru. Har’aan kana haala darban irraa maaltu adda godha yoo jenne dammaqinsaa fi murannoo uummatni oHi Qabsososooo bilisummaaf dha.

Gaaffiin Ummata Oromoo abbaa biyyummaa akka tahe karaa dogongora hin qabne ifa godhee jira. Abbaan qabsoo kanaas Uummata Oromoo ti. ABO illee kan kaayyoo Bilisummaa kana uummata Oromoo fudhachiise irraa molqachuu hin danda’u. Kun dubbii dhume waan taheef keessa deebi’aanii akka madaa jaldeessaa xuxxuqaniin jijjirama hin fidu. Ummatni Oromoo abbaa biyyummaa isaa erga mirkanneefate sabootaa fi sab-lammii naannoo isaa jiran wajjin nagaa jiraachuu irratti hojjechuun barbaachisaa dha. Har’as diina waloo kana waliin dhabamsuu irratti hojii qabsoo bareedaa deemsisaa jira.

Injifannoo Uummata Oromoof!

Oromiyaan Ni Bilisoomti!
Galatoomaa !